نمونه دیتای آزمایشی

mbsmbs Member, KB Contributor Posts: 221  Guru
edited September 29 in Help
سلام
وقت بخیر
 آیا دیتای نمونه ای از جنس توالی فریم های فیلمی آماده برای تست کردن در رپیدماینر وجود دارد؟
اگر چنین دیتایی وجود دارد لطفا لینک آن را ارسال نمایید
باتشکر
mbs

Best Answer

Answers

  • mbsmbs Member, KB Contributor Posts: 221  Guru
    hi
    Thank you for your guidance.
    mbs
Sign In or Register to comment.