Options

طبقه بندی و خوشه بندی

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III
edited January 2020 in Knowledge Base
دوستان گرامی سلام
در این پست قصد دارم به مفاهیم دسته بندی و خوشه بندی اشاره کنم
برای تقسیم کردن دیتا دو روش متداول وجود دارد
( روش طبقه بندی( دسته بندی
روش خوشه بندی


منظور از طبقه بندی در حقیقت تقسیم داده دارای برچسب یا به اصطلاح نظارت شده است
برای این منظور نیاز به یک سری داده آموزشی داریم. همچنین جهت ارزیابی کار خود با استفاده از داده های تست کار خود را مورد آزمایش قرار میدهیم تا میزان صحت و دقت آن را بررسی کنید


منظور از خوشه بندی در حقیقت تقسیم داده های نظارت نشده است
در خوشه بندی داده هایی که شباهت بیشتری به یکدیگر دارند در یک خوشه قرار میگیرند. در واقع داده های موجود در دو خوشه نسبت به یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. برای تشخیص شباهت و یا تفاوت داده های موجود در یک خوشه از روشهای متفاوتی مثل فاصله اقلیدسی، فاصله منهتنی و یا فاصله مینکوفسکی میتوان استفاده کرد

موفق باشیدSign In or Register to comment.