تفاوت داده پرت و خطا

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III
edited February 2020 in Knowledge Base
دوستان گرامی سلام
گاهی پیش میاد که با دو کلمه داده پرت وخطا روبرو میشویم واین سوال در ذهن افراد مطرح میشه که این دو مورد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

داده پرت در حقیقت همان داده ای هست که با بقیه موارد موجود تفادت بسیاری دارد برای مثال فرض کنید مجموعه داده ای شامل قد افراد در نظر گرفته شود در این مجموعه داده قد تمام افراد بین 150 تا 190 سانتی متر باشد و تنها یک فرد با قد دو متر بیان شود به این نوع داده که با دیگر داده ها تفاوت بسیاری دارد داده پرت گویند

داده خطا در حقیقت مقداری است که به اشتباه در مجموعه داده ثبت میشود برای مثال میتوان مجموعه داده ای برای کودکان 1تا 5 سال در نظر گرفت که خانواده ها با پرکردن فرمی سن کودک خود را در بازه مطرح شده بیان کنند حال اگر خانواده ای سن کودک خود را 15 وارد کرد این داده خطا است

موفق باشید
Sign In or Register to comment.