Options

معرفی چند اپراتور در رپیدماینر

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III
edited February 2020 in Knowledge Base
Random Forest

این اپراتور یک مدل جنگلی تصادفی تولید می کند ، که می تواند برای طبقه بندی و رگرسیون استفاده شود
Random Tree

این اپراتور یک درخت تصمیم گیری را می آموزد. این عملگر فقط از یک زیر مجموعه تصادفی از خصوصیات برای هر تقسیم استفاده می کند
Rule Induction

این اپراتور مجموعه ای از قوانین هرس را با توجه به بدست آوردن اطلاعات از مثال داده شده نمونه ها را آموزش میدهد
Subgroup Discovery

این عملگر یک کشف زیرگروه جامع را انجام می دهد. هدف از کشف زیر گروه ، یافتن قوانینی است که شامل زیر مجموعه های جمعیت می شود که به اندازه کافی بزرگ و از نظر آماری غیرمعمول هستند
Tree to Rules

این عملگر یادگیرنده متا است و از طریق آموزش داخلی یک درخت برای ایجاد یک قانون استفاده میکند

منبع
RapidMiner 9
Operator Reference Manual
https://docs.rapidminer.com/latest/studio/operators/rapidminer-studio-operator-reference.pdf

موفق باشید
mbs
Sign In or Register to comment.