อ่านไฟล์ CSV ภาษาไทยไม่ได้ ต้องแก้ยังไงคะ ??

orawan_namorawan_nam Member Posts: 1 Newbie
edited March 2020 in Help
อ่านไฟล์ CSV ภาษาไทยไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน file encoding เป็น UTF-8 แล้วก็ไม่ได้ 
Tagged:

Best Answers

  • eakasitTHeakasitTH Moderator, RapidMiner Certified Expert, Member Posts: 7 Contributor II
    Solution Accepted
     ขออนุญาตแก้ไขให้ใช้ font เป็น Leelawadee แทนครับ จะทำให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นครับ

Answers

Sign In or Register to comment.