Options

تحلیل احساسات با استفاده از اپراتور استخراج احساسات

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III
edited March 2020 in Knowledge Base
با استفاده از این اپراتور میتوانید برتمام موارد مورد نیاز برای تحلیل احساسات تسلط پیدا کنید
این اپراتور با استفاده از گزینه زیر معرفی میشود

پارامترها بسیار ساده هستند - یکی از چهار موارد لیست و روش ممکن (دو تجاری ، دو منبع آزاد) را انتخاب کنید و فقط آن را اجرا کنید


انجام این کار به همین سادگی است و از طریق این لینک میتوانید یک نمونه خوب از روال پردازش آن را بررسی کنید


امیدوارم لذت ببرید

اسکات

منبع

https://community.rapidminer.com/discussion/55251/sentiment-analysis-using-the-new-extract-sentiment-operator#latest 
Sign In or Register to comment.