پردازش داده ها

taharostaminiataharostaminia Member Posts: 1 Newbie
سلام
من یه کار داده کاوی باید انجام بدم
با توجه به دیتاها نمیدونم دیتاها نیازی به تغییرات داره یا نه و اینکه مثلا اگر بخوام از قوانین انجمنی استفاده کنم برای پردازش باید چه کارایی انجام بدم و چه چیزی اضافه کنم تو قسمت دیزاین برنامه برای پیدا کردن روابط و تحلیل بین داده ها

Answers

  • CKönigCKönig Administrator, Moderator, Employee, Member Posts: 66 RM Team Member
    Hello taharostaminia,

    according to the ChatGPT translation of your post, you are looking for general guidance on how to perform an analysis on your data. For this, we provide our Academy free of charge, where you have a plethora of online videos assembled into different courses to guide you. A good entry point is usually the RapidMiner Tutorial: Get Started with RapidMiner!

    Have fun!
Sign In or Register to comment.